Mapové podklady

_

Ve fázi přípravy staveb je jednou z důležitých činností vyhotovení geodetických podkladů. Kromě toho, že jsme pro objednatele schopni posoudit úplnost, správnost a vhodnost stávajících dokumentů, vyhotovujeme v zájmových oblastech pro navazující projekční práce mapové podklady.

V rámci mapového podkladu zaměřujeme polohopis a výškopis požadovaného prostoru tak, aby projektant získal o situaci v terénu co nejpřesnější představu. Součástí geodetických prací a předávané dokumentace je většinou také zhotovení měřické a vytyčovací sítě, osazení pevných bodů a doplnění podrobné situace o mapu katastru nemovitostí.

Veškerá předávaná dokumentace je v souladu se zákonnými požadavky ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jiří Venc 777 920 119