Katastr nemovitostí

_

V oblasti katastru nemovitostí se naše práce soustřeďuje především na vyhotovování geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic. Svoje služby poskytujeme jak soukromé klientele tak i státním institucím (např. zpracování pozemkových úprav). Naši zaměstnanci jsou připraveni poskytnout odborné poradenství nebo konzultaci v jakékoli problematice spojené s katastrem nemovitostí.

GEOMETRICKÉ PLÁNY vyhotovujeme zejména pro tyto účely:

  • Rozdělení pozemku
  • Změna hranic pozemku
  • Vyznačení nebo změna obvodu budovy (včetně zajištění případného pasportu stavby)
  • Zpřesnění hranice pozemku a nebo vyznačení opravy hranice pozemku v případě zjištěné chyby v evidenci
  • Vyznačení věcného břemene na části pozemku
  • Určení hranice při pozemkových úpravách

 

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ a stabilizace lomových bodů v terénu:

  • provádí se nejčastěji v situaci, kdy není znatelný průběh hranice v terénu
  • objednateli předáváme dokumentaci obsahující vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení

 

Práce v katastru nemovitostí je spojena s celou řadou právních přepisů. Jejich seznam i konkrétní znění jednotlivých zákonů a vyhlášek lze najít v tomto Přehledu právních předpisů (https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru.aspx)

Užitečným pomocníkem při zjišťování aktuálního stavu vlastnických hranic, jmen vlastníků konkrétních pozemků, budov či bytů a nebo stavu řízení vedeného na příslušném katastrálním pracovišti je Nahlížení do katastru (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jiří Venc 777 920 119