Dokumentace skutečného provedení

_

Každé dokončené stavební dílo by mělo být pro potřeby kolaudačního řízení zdokumentováno z hlediska geometrického, polohového a výškového určení. Za tímto účelem nabízíme vyhotovení dokladu, který se označuje jako geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a ve kterém jsou výše uvedené požadavky zpracovány. Investor tak má mj. možnost porovnat prostorové umístění skutečně realizovaných stavebních objektů (včetně vnitřních rozměrů) s jejich projektovou dokumentací. Je-li to z hlediska předávané dokumentace účelné, připojujeme do výkresu také digitální katastrální mapu (popř. zvektorizovaný rastr mapy KN v prostorech, kde není digitální mapa vedena).

V případě dokumentace inženýrských sítí jsme schopni předat výsledky podle požadavků směrnic jednotlivých správců.

Veškerá předávaná dokumentace je v souladu se zákonnými požadavky ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jiří Venc 777 920 119